Каталог статей

Главная » Статьи » Захист Вітчизни

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВПРАВИ З ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

І ВПРАВИ З ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Методика

     1.1. Навчальнi заняття органiзовуються i проводяться за методикою, яка включає сукупнiсть методiв i методичних прийомiв навчання, розвитку i виховання учнів.

    1.2. Навчання спрямоване на формування у учнів прикладних рухливих навичок, прищеплення їм органiзаторсько-методичних умiнь. Розвиток  спрямовано на вдосконалення у учнів фiзичних i спецiальних якостей,  змiцнення здоров'я.

     Виховання в процесi фiзичної пiдготовки спрямоване на формування   моральних i психiчних якостей учнів. 

    1.3. Навчання фiзичним вправам i прийомам включає ознайомлення, розучування i вдосконалення.

     Ознайомлення сприяє створенню в учнів правильного уявлення про розучувану вправу.  Для ознайомлення необхiдно:   назвати  вправу,  зразково  її  показати;  пояснити  технiку виконання;  показати, при необхiдностi, вправу ще раз за частинами (роздiлами) з попутним  поясненням технiки виконання. В процесi ознайомлення може проводитися опробування вправи учнями.

     Розучування спрямоване на формування вучнів нових рухливих навичок. В залежностi вiд пiдготовленостi учнів i складностi вправ застосовуються такi способи розучування:

     в цiлому, якщо вправа не складна і доступна для учнів, або її виконання за елементами (частинами) неможливе;

    за частинами, якщо вправа складна i її можна  роздiлити на окремi елементи;

     за роздiлами,  якщо вправа складна i її можна виконати iз зупинками;

     за допомогою пiдготовчих вправ, якщо вправу виконати в цiлому не можна,  через її складнiсть, а роздiлити на частини  неможливо.

     Удосконалення спрямоване на закрiплення в учнів рухливих навичок i умiнь.  Удосконалення у виконаннi вправ, розвиток фiзичних i спецiальних якостей забезпечується постiйним фiзичним тренуванням.

     Основними методами тренувань є рiвномiрний, повторний, змiнний, iнтервальний, контрольний i змагальний.

     1.4. Способами органiзацiї учнів при виконаннi фiзичних вправ можуть бути  iндивiдуальний, груповий, фронтальний, поточний, круговий i змагально-круговий.

     1.5. Навчальнi заняття є основною формою фiзичної пiдготовки i проводяться у виглядi: теоретичних, практичних (навчально-тренувальних, показових) занять.

     1.6. Теоретичнi заняття спрямованi на оволодiння учнями необхiдними знаннями, передбаченими програмою навчань, i проводяться у виглядi лекцiй та семiнарiв.

     1.7. Практичнi заняття є основним видом навчальних занять i проводяться за роздiлами прикладної фiзичної пiдготовки (гiмнастика, прискорене пересування та легка атлетика, подолання перешкод, основи самозахисту) або комплексно, i повинні мати навчально-тренувальну спрямованiсть.

     1.8. Навчально-тренувальнi заняття складаються з трьох  частин: пiдготовчої, основної, заключної.

Пiдготовча частина проводиться 6-8 хв. В нiй вирiшуються завдання органiзацiї,  загального змiцнення органiзму i пiдготовки його до оволодiння  вiйськово-прикладними  рухливими навичками в розвитку фiзичних i спецiальних якостей в основнiй частинi занять. Змiст пiдготовчої частини складають вправи, прийоми i дiї загальнорозвиваючого характеру, якi виконуються в русi i на мiсцi. Загальнорозвиваючi  вправи включають потягуючi вправи,  вправи для м'язiв рук i плечового пояса, тулуба, нiг, всього тiла, у парах, комплекси вiльних вправ, стрибки. Пiдбiр вправ  залежить вiд завдань, якi вирiшуються в основнiй частинi  занять. Виконання вправ на мiсцi i у русi починається iз вихiдного положення, яке приймається за командою "Вихiдне положення ПРИЙНЯТИ".  Вправа виконується за командою "Вправу почи-НАЙ". Для закiнчення  виконання на мiсцi замiсть останнього рахунку подається команда "СТIЙ", в русi - "Вправу - ЗАКIНЧИТИ". Показ загальнорозвиваючих вправ, що виконуються на мiсцi, керiвник виконує стоячи обличчям (дзеркально) або  боком до учнів, а що виконуються у русi - назустрiч строю. Простi i ранiше вивченi загальнорозвиваючi вправи тiльки називаються керiвником занять, всi iншi - демонструються.

     Складнi вправи виконуються за розподiлом, наприклад, "Упор присiвши,   роби-РАЗ, упор лежачи, роби-ДВА, упор  присiвши, роби-ТРИ, стройова стiйка, роби-ЧОТИРИ". Потiм вправи виконуються за командою "Роби-РАЗ, роби-ДВА, роби-ТРИ, роби-ЧОТИРИ".  Пiсля цього вправи виконуються в цiлому за командою "Вправу почи-НАЙ". Для пiдвищення щiльностi пiдготовчої частини ранiше  вивченi вправи виконуються одна за одною без пауз для вiдпочинку  за командою "Потоком вправу почи-НАЙ".

     1.9. Основна  частина  занять  проводиться  35-40 хв. В нiй вирiшуються завдання оволодiння вiйськово-прикладними рухами,  навичками  та  їх  удосконалення,  розвиток фiзичних i спецiальних якостей, виховання моральних i  психiчних якостей, удосконалення  злагодженостi навчальних пiдроздiлiв, формування умiнь дiяти в складних умовах. Змiст основної частини занять складають вправи,  прийоми i дiї, передбаченi програмою з прикладної фiзичної пiдготовки. Основна частина занять проводиться на трьох i бiльше навчальних мiсцях з наступною їх змiною i закiнчується  тренуванням у бiгові чи  комплексним  тренуванням протягом 6-10 хв.

     Виконання вправ на навчальних мiсцях органiзовується груповим чи фронтальним способом. При груповому способi пiдроздiл пiсля закiнчення пiдготовчої частини шикується в колону по три (чотири). Вказавши   навчальнi   мiсця, керiвник  занять подає команду "Взвод, до мiсць занять кроком (бiгом) - РУШ". За цiєю командою вiддiлення взводу найкоротшим шляхом виходять до мiсць  занять,  розташовуються так, щоб вказанi мiсця знаходились  лiворуч вiд строю i визначають крок на мiсцi, потiм за загальною командою зупиняються i повертаються лiворуч. Керiвник занять подає команду "До  виконання вправ - ПРИСТУПИТИ". Командири  вiддiлень виходять на середину  строю, повертаються  обличчям до пiдроздiлiв, називають виконувану вправу i подають команду "Вiддiлення - ВIЛЬНО"; на заняттях з гiмнастики - "Гiмнастичну  стiйку - ПРИЙНЯТИ", учні відставляють праву ногу на пiвкрока вбiк, руки з'єднують  ззаду, вагу тiла рiвномiрно розподiляють на обидвi ноги. Для змiни мiсць занять керiвник подає команду "Вправу  ЗАКIНЧИТИ". Пiсля цiєї команди командири вiддiлень припиняють виконання вправ i  шикують  свiй  пiдроздiл,  змiна  мiсць  занять проводиться за командою "Право-РУЧ", "Для змiни мiсць занять кроком (бiгом) - РУШ". При першiй змiнi вказується порядок переходу.

     1.10. При фронтальному способi керiвник занять пiсля закiнчення пiдготовчої частини визначає перше навчальне мiсце i подає команду "До мiсця заняття кроком (бiгом) - РУШ". Взвод висувається найкоротшим шляхом до вказаного мiсця, за командою керiвника зупиняється i повертається лiворуч.  Пiсля  виконання вправ пiдроздiл переходить до другого мiсця занять, потiм до третього i т.д. В цьому випадку спочатку виконуються  вправи з розвитку швидкостi, спритностi i дiї, пов'язанi з тонкою рухливою координацiєю, вправи на силу, а потiм на витривалiсть.

     1.11. Вихід учня iз строю для виконання вправи проводиться за командою "Учень Петров, на вихiдне положення кроком (бiгом) - РУШ". Учень, почувши  своє прiзвище, приймає стройову стiйку, вiдповiдає: "Я", за командою про вихiд на вихiдне положення відповідає: "СЛУХАЮСЬ", а потiм стройовим кроком чи бiгом займає його. За командою "ДО СНАРЯДУ" чи "ВПЕРЕД"  учень приймає стройову стiйку i виконує вправу. Для поточного виконання вправи подається команда "Взвод,  потоком, дистанцiя п'ять (десять) крокiв - ВПЕРЕД".

     1.12. Комплекснi тренування проводяться з метою  удосконалення  фiзичних,  спецiальних,  психiчних якостей i вiйськово-прикладних рухливих навичок. В їх змiст включаються вправи з рiзних тем прикладної фiзичної  пiдготовки,  якi вивченi як на цьому,  так i на попереднiх заняттях.

     1.13. Заключна частина занять проводиться 2-3 хв. Завдання - приведення органiзму учня у вiдносно спокiйний стан, наведення порядку на навчальних  мiсцях та пiдведення пiдсумкiв занять. Змiст заключної частини становить ходьба, бiг в уповiльненому темпi, вправи в глибокому диханнi i для  розслаблення м'язiв.

     Безпека занять. Керiвники занять зобов'язанi вживати всiх заходiв попередження травматизму в процесi фiзичної пiдготовки. Попередження  травматизму забезпечується: чiткою органiзацiєю i дотриманням методики занять; високою дисциплiнованiстю  учнів, хорошими знаннями ними прийомiв страхування та самострахування; своєчасною пiдготовкою мiсць занять та iнвентаря; систематичним контролем  за дотриманням встановлених правил i заходiв безпеки з боку керiвникiв занять.

 

2. Вправи прикладної фізичної підготовки

 

Вправа 1. Перший комплекс вільних вправ (мал.1)

 

Мал. 1. Перший комплекс вільних вправ

 

 

                    Вихідне положення — стройова стійка.

1—2 — піднімаючись на носках, повільно підняти руки вперед, потім — вгору, пальці затиснуті в кулаки долонями до середини, дивитись вгору, потягнутися;

3   — опускаючись на всю ступню,  з силою зігнути руки, притиснути їх до тулуба, кулаки до плечей, диви­тись прямо;

4   —  підняти    руки    догори,  прогнутися, дивитися вгору;

5   — з'єднати носки ніг, присісти до упору на всій ступні, долоні на стегнах, лікті — в боки;

6 — випрямитись, піднімаючи руки вперед і розводячи їх в сторони і назад до упору, пальці затиснуті в кулак;                                                

7   —   присісти  до  упору  на  всій   ступні,  долоні   на стегнах, лікті в боки;

8  — стрибком встати, ноги нарізно на ширину плечей, руки на пояс;

  9  — розігнути ліву руку і, відводячи її ліворуч і до упору назад (пальці затиснуті в кулак), одночасно по­вернути тулуб вліво, ноги з місця не зрушувати, дивитися на кисть лівої руки;

10  — повернути тулуб прямо, ліву руку на пояс;

11   — розігнути праву руку і, відводячи її праворуч і до упору назад (пальці затиснуті  в кулак),  одночасно повернути  тулуб  вправо,   ноги  з  місця   не  зрушувати, дивитись на кисть правої руки;

12  — повернути тулуб прямо, праву руку на пояс;

13   —  різко  нахилитись вперед,  торкнутися  руками землі, ноги прямі;

14  — випрямляючись, підняти руки вперед і, відво­дячи їх в боки і назад, прогнутися;

15  — різко нахилитися вперед, торкнутися землі ру­ками, ноги прямі;

16  — випрямляючись, стрибком з'єднати ноги і прий­няти стройову стійку.

 

Вправа 2. Пiдтягування на перекладинi. Виконується з вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фiксується 1-2 секунди). При пiдтягуваннi  пiдборiддя повинно бути вище перекладини.

Вправа 3. Згинання i розгинання рук в упорi на брусах. Виконувати в положеннi упору, руки випрямленi, опускання проводиться до повного згинання рук, а розгинання - до повного їх випрямлення (положення упору фiксується1-2c).

Вправа 4. Комплексна силова вправа. Виконується протягом 1 хвилини:  перші 30 секунд - максимальна кiлькiсть нахилів вперед до торкання руками ніг iз положення лежачи на спині, руки за голову, ноги закрiпленi (допускається незначне згинання ніг, при поверненні в вихідне положення необхідний дотик до підлоги лопатками); повернутись в упор лежачи (руки на ширині плечей) i без паузи для відпочинку виконати протягом 30 секунд максимальну кiлькiсть згинання - розгинання рук в упорi лежачи (тіло пряме, руки згинати i розгинати до торкання грудьми підлоги).

Вправа 5. Комплексна вправа на спритність. Проводиться у будь-якому примiщеннi чи на рівному майданчику з трав'яним покриттям.  За командою "Руш!" пробігти з високого старту 10м, виконати два перекиди вперед, стрибком поворот кругом, два перекиди вперед, пробігти 10м, у зворотному  напрямку. При виконанні перекидів у залі дозволяється використання матів.

Вправа 6. Біг на 1км. Проводиться на будь-якій мiсцевостi з загального чи  роздільного старту. Старти i фiнiш обладнуються в одному мiсцi.

Вправа 7. Метання гранати Ф-1 на дальність. Виконується з макетом автомату в руці будь-яким способом з розбігу без поворотів або з місця. Дальність кидка вимірюється вiд лiнiї кидання довжиною 4м i шириною 7см. Коридор шириною 10м розмiчується паралельними білими лiнiями.  Виконувати 3 (три) спроби підряд, залік за кращою.

Вправа 8. Марш-кидок на 5 у складі підрозділу. Проводиться в складі взводу, роти i рівних їм пiдроздiлах на пересiченiй мiсцевостi. Кожен військовослужбовець повинен мати автомат (карабін), сумку для магазинів, два магазини i протигаз. Старт i фiнiш обладнуються в одному мiсцi. Під час контрольного заняття оцінка виставляється при умові прибуття пiдроздiлу на фiнiш у повному складі з розтяжкою не більше 50 м, час визначається за останнім учасником. При проведенні перевірок дозволяється  взаємодопомога без передачі зброї, протигазу та інших предметів спорядження.

Вправа 9. Загальна контрольна вправа на смузі перешкод.

     Виконується без зброї. Дистанція - 400м. Вихідне положення - стоячи в траншеї: метнути гранату масою 600г iз траншеї на 20м, по цегляній стiнцi (проломах) або по площі (2,6м х 1м) перед стінкою ( зараховується пряме попадання );  при непоподаннi в ціль першою гранатою  продовжувати  метання (не більше 3-х гранат ) до поразки цiлi; за непопадання гранати до результату на фiнiшi додається 5 сек. Вискочити iз траншеї i пробiгти 100м по дорiжцi у напрямку до лiнiї початку смуги; оббiгти прапорець i перестрибнути рiв  шириною 2,5 м; пробiгти проходами лабiринта; подолати паркан; залiзти  по вертикальнiй драбинi на другий (зiгнутий) вiдрiзок  зруйнованого моста; пробiгти по балках, перестрибнути через розрив i зiскочити на землю iз положення " стоячи " з кiнця останнього вiдрiзка балки; подолати три щаблі   зруйнованої драбини i обов"язково торкнутись двома ногами землi мiж   щаблями, пробiгти пiд четвертим щаблем; пролiзти у пролом стiнки; зiскочити в траншею; пройти по ходу сполучення; вискочити iз колодязя; стрибком подолати цегляну стiнку; вибiгти по похилiй  драбинi на четвертий щабель i збiгти по щаблях зруйнованої драбини; залiзти по вертикальнiй драбинi на балку зруйнованого моста; пробiгти по балцi, перестрибнути через розриви i збiгти  по нахиленiй дошцi; перестрибнути рiв шириною 2 м,  пробiгти  20 м, оббiгти прапорець i пробiгти в зворотному напрямку 100 м по доріжцi.

Примітка. Для подолання кожної перешкоди дозволяється не бiльше трьох спроб. Якщо пропущена будь-яка перешкода, порушено умови подолання перешкод, вправа вважається невиконаною.

Категория: Захист Вітчизни | Добавил: Вио (18.09.2015)
Просмотров: 536 | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2020
Бесплатный хостинг uCoz