Субота, 02.12.2023, 01:26
Вітаю Вас Гість | RSS

Статистика

Каталог статей

Главная » Статьи » Общиие

СТАТУТ громадського благодійного фонду «Мальва»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів  № __

Громадського благодійного фонду «Мальва»

від “___” _____20___ року

Голова зборів

__________ Рубанова С.М.

 

 

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «МАЛЬВА»

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадський благодійний фонд «Мальва» (надалі – Фонд) – це недержавна неприбуткова місцева благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України  від 05.07.2012 р. № 5073-VІ із змінами «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Постанови КМУ  від 4 серпня 2000 р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа МОН України від 09.04.2012р. № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків»", інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.2. Повна назва: Громадський благодійний фонд «Мальва».

Скорочена назва: ГБФ «Мальва».

1.3. Місцезнаходження: вул. Лермонтова, 21, м. Запоріжжя, 69005.

1.4. Статус: благодійна організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію м. Запоріжжя.

1.5. Організаційно-правова форма: благодійна організація.

1.6. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Держава, її органи та організації  не несуть відповідальності по зобов`язаннях Фонду, а Фонд не несе відповідальності по зобов`язаннях держави, її органів та організацій. 

1.8. Фонд є неприбутковою організацію за законодавством України і не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб.

1.9. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки

1.10. Офіційна мова Фонду – українська.

 

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах Запорізької спеціалізованої школи № 72 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням хімії та біології (надалі – Школа № 72), зокрема, сприяння розвитку освітньої галузі, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу шляхом залучення та використання благодійних внесків у вигляді коштів, товарів та послуг для зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази Школи № 72.

2.2. Предметом діяльності є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.

2.3. Формами здійснення благодійної діяльності є:

- надання одноразової та систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування програм та проектів;

- допомога на основі договорів /контрактів/ про благодійну діяльність;

- надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

- акумулювання коштів для здійснення вищезазначених програм і проектів;

- інші форми, не заборонені чинним законодавством.

2.4. Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:

- акумуляція фінансових коштів та майна з наступним їх використанням для здійснення благодійництва;

- зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази Школи № 72;

- упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій;

- сприяння розвитку масової фізичної культури та спорту;

- надання матеріальної допомоги талановитій, творчій молоді;

- інформаційна та рекламна робота по залученню юридичних та фізичних осіб для фінансового забезпечення діяльності Фонду;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;

- підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах, у міжнародному обміні освітньою та науковою інформацією;

- допомога у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, свят а також інших масових заходів з питань охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, науки, культури та освіти;

- інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду.

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

 

3.1. Для здійснення благодійної діяльності Фонд має право:

- самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

- постійно визначати  форми, об'єкти,  суб'єкти  і обсяги благодійної допомоги;

- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах  банків;

- засновувати засоби  масової  інформації;

- бути членом інших благодійних організацій;

- мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднань громадян;

- популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

- мати інші права згідно з законодавством України.

3.2. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов’язки:

- забезпечення виконання статутних завдань.

- вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

- інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3.3. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансових рік, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

3.4. Засновники та працівники громадської благодійної організації не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій організації.

3.5. Засновники (учасники), члени Фонду працівники (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), члени органів управління та інші пов’язані з ними особи не мають права отримувати доходів (прибутків) або їх частини, що передбачені законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

4.1. Органами управління Фонду є: Загальні Збори Фонду, правління, наглядова рада. Порядок формування органів управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень встановлюються чинним законодавством України та Статутом Фонду.

4.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори Фонду. До компетенції Вищого органу управління Фонду належать:

- затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього;

- обрання виконавчого (Правління) та розпорядчо-контрольного (Наглядової ради) органів Фонду та Голови Правління за поданням засновників;

- визначення основних напрямів діяльності Фонду;

- затвердження благодійних програм;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

- прийняття Положень про Правління, Наглядову Раду та Регламент загальних зборів Фонду;

- реалізація права власності на майно та кошти Фонду;

- вирішення інших питань, визначених законом, цим Статутом та Загальними зборами Фонду.

4.3. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

4.4. У загальних зборах членів Фонду беруть участь його Члени. Кожний член має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини його членів.

4.5. Чергові загальні збори членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою, а також членами Фонду.

         Позачергові загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Фонду, Правлінням чи Головою Фонду, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.6. Позачергові загальні збори можуть бути скликані головою Правління за вимогою Правління, Наглядової ради. Не менш як одна десята частина членів Фонду мають право ініціювати скликання загальних зборів Фонду. Якщо вимога членів Фонду про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

4.7.Загальні збори Фонду скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про їх скликання повідомляються усі члени Фонду не менше як за 10 (десять) днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них дві третини його членів.

4.8. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесено до порядку денного, без згоди на те усіх членів Фонду, що присутні на зборах. Повідомлення про порядок денний повинно бути зроблено не пізніше 10 (десяти) днів до початку зборів. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів до скликання загальних зборів членам Фонду повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що пов’язані з порядком денним.

4.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Фонду.

4.9. Рішення з питань внесення змін і доповнень до Статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фонду. Також приймається трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фонду рішення про відчуження більше половини майна Фонду.

4.10. Рішення загальних зборів Фонду оформлюється у вигляді протоколу. Протокол підписує голова загальних зборів Фонду.

4.11. Виконавчим органом Фонду є Правління. Голова та члени Правління призначаються засновниками на загальних зборах терміном на 2 роки, та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів Правління в будь-який час за рішенням загальних зборів.

4.12. Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

4.13. До повноважень Правління належать:

- забезпечення ефективної діяльності Фонду ;

- контроль за реалізацією завдань Фонду;

- прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету фонду, фінансуванню програм та проектів фонду, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, які регламентують діяльність Фонду, визначення організаційної структури Фонду;

- прийом в члени Фонду та надання звання почесного члена Фонду;

- прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

- здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;

- здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами Фонду.

4.14. Правління звітує про свою діяльність перед Зборами на їх вимогу.

4.15. Черговість проведення засідань Правління - не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

4.16. Очолює правління голова, який призначається (звільняється) на посаду загальними зборами.

4.17. До компетенції голови Правління належить:

- організація та керівництво діяльністю Правління;

- головування на засіданнях Правління;

- підписання рішень Правління;

- визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу;

- відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;

- організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Фонду.

- інші повноваження, визначені законом та цим статутом.

4.18. Голова Правління має право:

- вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;

- за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати контракти з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

- розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.

4.19. Голова Правління представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.

4.20. Голова Правління діє без доручення.

4.21. Голова правління Фонду звітує перед Правлінням Фонду про використання коштів Фонду.

4.22. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада, персональний склад якої визначається загальними зборами.

4.23. Членами Наглядової ради не можуть бути члени правління Фонду.

4.24. Засідання Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік.

4.25. До компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за фінансовою діяльністю; підготовка та доведення до відома Загальних Зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління; складення висновку по річних звітах та балансах; право вимоги скликання позачергових Загальних Зборів; вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.

Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Фонду представлення необхідних їй матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

4.26. Наглядова Рада підзвітна тільки Зборам Фонду.

 

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

 

5.1. Майно та кошти Фонду складають:

- благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

- спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних фондів;

- надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Фонду;

- цільові надходження на виконання благодійних програм;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.2 .Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.3. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.4. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

5.5. Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.

5.6. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

5.7. Внески до Фонду можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами, наданням приміщень та іншого майна, необхідного для матеріального забезпечення статутної діяльності Фонду.

5.8. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. На господарські витрати та утримання апарату Фонду може виділятися не більше 20 відсотків коштів від поточних надходжень Фонду.

5.9.Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

5.10. Фонд здійснює розрахунки за власними зобов’язаннями, як у безготівковому порядку, так і готівкою без будь-яких обмежень сум платежів згідно з чинними правилами здійснення розрахунків та касових операцій.

5.11. Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком.

5.12. Фінансова діяльність Фонду здійснюється на підставі бюджету, затвердженого Правлінням Фонду.

5.13. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження до Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

5.14. Фонд є благодійною організацією, що існує лише на членські внески і добродійні  пожертви і звільняється від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів згідно з законодавством України.

 

6. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ФОНДУ

ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО

 

6.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни України, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також колективи підприємств, установ та організацій.

6.2. Членство у Фонді є добровільним.

6.3. Рішення про прийом в члени Фонду та вибуття з нього приймається Правлінням. Умови та порядок прийняття в члени Фонду та вибуття з нього відбувається відповідно до Положення про членство у Фонді, яке затверджується Правлінням, та відповідно до цього Статуту.

6.4. Члени Правління та Наглядової ради можуть бути виключеними з членів Фонду тільки за рішенням Загальних зборів членів Фонду. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості членів Фонду, присутніх на Загальних зборах членів Фонду.

6.5. Вибуття з членства здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням Правління у випадку порушень даного Статуту.

 

7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ

 

7.1. Члени Фонду мають всі права, передбачені Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, в тому числі:

- обирати i бути обраними до органів управління Фонду (Правління та Наглядової Ради Фонду);

- вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Фонду, звертатися до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;

- отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду;

- вільно вийти із складу членів Фонду;

- одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;

- використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Фонду;

- користуватися матеріальною базою Фонду.

7.2. Члени Фонду зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Фонду;

- виконувати рішення керівних органів Фонду;

- сприяти здійсненню завдань Фонду;

- брати участь у заходах, що проводяться Фондом;

- захищати інтереси Фонду;

- нести інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Фонду.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

 

8.1. Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції Загальних зборів.

8.2. Рішення про внесення змін до статуту Фонду, приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.

8.3. Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ

 

9.1. Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2.Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів.

9.3. При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду приймається на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості членів.

9.6. У разі ліквідації Фонду його активи не можуть перерозподілятись між членами Фонду, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

 

 

 

Голова зборів                                 Рубанова С.М.

 

Секретар                                         Козловська Н.О.     

Категория: Общиие | Добавил: Вио (30.01.2017)
Просмотров: 626 | Рейтинг: 5.0/1
Пошук по сайту

Copyright ЗСШ72 Запоріжжя ©2014 - 2023
Безкоштовний хостинг uCoz